C1002_SET

Gulbahar Necklace
Code: C1002N1
£320.00

Gulbahar Earrings
Code: C1002E1
£78.00

Gulbahar Tikka
Code: C1002T
£58.00

Gulbahar Jummar
Code: C1002J
£98.00

Gulbahar Punja
Code: C1002PU
£78.00

Gulbahar Rani Harr
Code: C1002N2
£240.00

Gulbahar Nath
Code: C1002NA
£58.00

Gulbahar Sahara
Code: C1002SA
£38.00